Stadgar

Stadgar för Särö Båtklubb

Antagna på årsmötet 2016-03-08

1. Föreningens firma

Föreningens firma är Särö Båtklubb.

2. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att som ideell förening främja segel- och motorbåtssport.

3. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Särö, Kungsbacka kommun, Hallands län.

4. Medlemskap

Medlem i föreningen är/kan den bli som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.Medlem är junior t.o.m. det år under vilket han/hon fyller 19 år, varefter han/hon kan erhålla seniormedlemskap.Hedersmedlem kan förslås av medlem och utses av styrelsen.

5. Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av ordinarie eller extra årsmöte. Medlemsavgiften skall vara inbetald senast 1 mars varje kalenderår. Medlemskap räknas från den dag årsavgiften inkommit på föreningens bankkonto. Medlemskap upphör om löpande årsavgift under räkenskapsåret ej erlagts. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

6. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt minst 5 och högst 8 övriga ledamöter jämte högst 3 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år – innebärande val av halva antalet övriga ledamöter jämna år och halva antalet ledamöter udda år. Val av högst 3 suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år.Styrelsen är beslutför då minst 5 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

7. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller kassör eller annan delegerad styrelseledamot utsedd av styrelsen

8. Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.Styrelsens årsredovisning jämte tillhörande handlingar ska överlämnas till föreningens revisorer senast 3 veckor före ordinarie årsmöte.

9. Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast vid årsmötet avge sin revisionsberättelse.

10. Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse vi mail ska sändas till alla medlemmar med i SBK registrerad mailadress samt publiceras på föreningens hemsida senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:Val av ordförande och sekreterare för mötet.Fastställande av röstlängd för mötet.Val av 2 justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.Fastställande av dagordning.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.Fastställande av medlemsavgifter.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande          verksamhetsåret.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 årVal av revisorer samt suppleanter.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.Övriga frågor.Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.Medlem som vill framlägga förslag till ordinarie årsmöte ska senast 30 dagar före nämnda sammanträde skriftligt inlämna detta till styrelsen. Handlingar till årsmöte ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast 10 dagar före årsmötet.

11. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas

12. Rösträtt

Vid årsmöte har varje röstberättigad medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).Seniormedlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till SBK samt hedersmedlem har rösträtt på mötet.

13. Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

14. Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

15. Riksidrottsförbundet och Svenska Seglarförbundet

Utöver vad som anges ovan och nedan ska Särö Båtklubb följa Riksidrottsförbundets och Svenska Seglarförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar.

16. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

17. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

18. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra efterföljande ordinarie årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid beslutad upplösning av klubben ska dess tillgångar tilldelas annan för segelsport å Särö verkande sammanslutning eller överlämnas till erkänd sammanslutning för räddning av skeppsbrutna.Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens allmänna sammanträdesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart delges Svenska Seglarförbundet och Skatteverket.

Särö 8 mars 2016