Miljöpolicy och miljöplan för Särö Båtklubb

Miljöpolicy och miljöplan för Särö Båtklubb

Miljöpolicy

Särö Båklubb är en ideell förening med syfte att främja motor- och segelbåtssport. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar verksamhet ska hänsyn tas till föreningens och båtlivets miljöpåverkan på mark, luft och vatten. Uppstår negativ miljöpåverkan ska åtgärder tas för att minska belastningen på miljön.

Miljöplan

Styrelsens ansvar i miljöfrågor är att i samarbete med myndigheter och branschorganisationer, informera medlemmar om gällande lagstiftning inom området och hur egna val kan minska miljöpåverkan.
Information lämnas vid årsmöte samt på föreningens hemsida www.sarobk.com.

Medlemmar, hyresgäster och besökare på klubben ansvarar för att följa föreningens regler, att minska miljörisker och förebygga utsläpp av förorenande ämnen som tex olja eller bränsle.

Vid utsläpp eller olycka – larma räddningstjänsten via 112 och informera någon i styrelsen. Alla hjälps åt att hålla snyggt och rent vid bryggan och på föreningens område.

Skrapning, målning och tvätt av båtar är förbjudet på föreningens område. På andra platser där båtar skrapas och slipas, ska marken täckas med t.ex. plast/presenning så att färg- och sliprester kan samlas upp och lämnas till återvinningscentral som farligt avfall. Vid slipning, använd slipmaskin med uppsamlare för damm.

Båtar som har Särö Båtklubbs brygga som hemmahamn får endast målas med båtbottenfärg som är godkänd för användande på västkusten, information om vilka färger detta är finns här Kemikalieinspektionen, listan uppdateras ständigt. Med fördel bör man använda skrovskyddsduk istället för att måla botten.

Vid tvätt på er egen tomt skall arbetet göras säkert så att föroreningar inte kommer ut i grund-/dagvatten/mark med tvättvattnet. Båtar målad med biocidfärg ska tvättas på spolplatta kopplad till reningsanläggning. Föreningen har avtal med Kullaviks båtvarv, medlemmar i Särö båtblubb har ett rabatterat pris. Det är båtägares ansvar att kontakta och boka bottentvätt, telefon 031-930061.

Andra sätt att minska miljöpåverkan

Använd acrylatbensin till 2-taktsmotorer och minska utsläpp av koldioxid till luft.
Vid ankring – var rädd om ålgräsängar – bra sätt är att backa ut vid upptaget av ankare.

Avfallsplan

Hushållssopor från dagen på havet eller efter hyra av klubblokalen tas med hem och kastas i egna sopkärl. Förpackningar källsorteras som plast, glas, metall, papper och tidningar som i vanlig hantering.

Miljöfarligt avfall som uppstår efter reparations- och underhållsarbeten, sorteras och lämnas till miljöstation som farligt avfall på Återvinningscentral av den som är ansvarig för arbetet. Närmaste återvinningsstation är Klovsten i Kungsbacka. Färg, kemikalier, el material, batterier, oljor med mera är farligt avfall.

Tömning av båttoalett ska göras på tömningsstation, närmaste tömningsstationer finns i hamnarna Lerkil, Vallda Sandö, Malevik samt Vrångö. Mer info finns på i appen Hamnkartan som Transportstyrelsen ger ut. Det är förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och vattendrag i Sverige.

Mer information om miljö och båtliv

Föreningens hemsida – www.sarobk.com
Båtmiljö, karta över båtbottentvättar – båtmiljö.se
Västkuststiftelsen, karta över sopmajor och toaletter – vastkuststiftelsen.se
Naturskyddsföreningen, hav och sjöar – naturskyddsforeningen.se
Kemikalieinspektionen, båtbottenfärger och alternativ – kemi.se
Transportstyrelsen, båtliv och miljö – transportstyrelsen.se
Sweboat, båtbranschens riksförbund om hållbart båtliv – sweboat.se
Kungsbacka kommun, återvinningscentraler – kungsbacka.se
Kullaviks båtvarv, båtbottentvätt – telefon 031-930061
Särö Båtklubb, kontaktuppgifter till styrelsen – styrelsen@sarobk.com